GEHEIMHALTUNGS- UND SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Bürotime kann Personendaten erheben, um seinen Kunden und Mitgliedern Informationen zu Kampagnen, Werbung zu neuen Produkten und Angebote zu schicken. Im Folgenden finden Sie Informationen zur Erhebung und zum Schutz der Personendaten.

Personendaten sind jegliche Daten, die den Benutzer definieren, wie Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Bürotime kann die Personendaten zur Festlegung des Benutzerprofils und zu statistischen Zwecken nutzen und ausschließlich zu diesen Zwecken an Dritte weitergeben.

Die Personendaten, die unsere Mitglieder während des Bestätigungsprozesses über unsere Webseite oder per E-Mail in elektronischer Umgebung übermittelt haben, werden nur zu den Zwecken genutzt, die im Nutzervertrag aufgeführt sind, den wir mit unseren Mitgliedern geschlossen haben, und nicht an Dritte preisgegeben. Bürotime verpflichtet sind, vertrauliche Informationen auf jeden Fall privat und vertraulich zu behandeln, dies als Geheimhaltungspflicht zu betrachten, die Geheimhaltung zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass die vertraulichen Informationen teilweise oder ganz an die Öffentlichkeit gelangen, unrechtmäßig verwendet werden oder an Dritte preisgegeben werden, und die nötige Sorgfalt zu zeigen. Wenn infolge von Angriffen auf die Webseite www.burotime.com und das System Personendaten beschädigt werden oder in die Hand von Dritten gelangen, obwohl Bürotime die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, übernimmt burotime.com keinerlei Haftung.

WEBSEITEN UND MASSNAHMEN DRITTER

Bürotime kann auf seiner Webseite Links zu anderen Webseiten platzieren. Unsere Firma übernimmt keinerlei Haftung für die Geheimhaltungsmaßnahmen und die Inhalte der Webseiten, auf die über diese Links zugegriffen wird. Die Werbung, die auf der Webseite unserer Firma veröffentlicht wird, wird mittels unserer Geschäftspartner, die diese Werbung veröffentlicht haben, an unserer Nutzer verteilt. Die Geheimhaltungsbestimmungen in diesem Vertrag betreffen ausschließlich die Nutzung unserer Webseite und nicht die Webseiten Dritter.

AUSNAHMEFÄLLE

Bürotime kann in den unten stehenden Fällen entgegen dieser „Geheimhaltungsbestimmungen“ die Daten der Nutzer an Dritte preisgeben. Diese Ausnahmefälle sind:

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2. Web sitemizin kullanıcılarla akdettiği ‘Üyelik Sözleşmesi’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Bürotime, web sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için istanbul@burotime.com adresine e- mail gönderebilir veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Firma Unvanı: Tosunoğulları Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:39 Altunizade – Üsküdar/İSTANBUL
E - mail: İstanbul@burotime.com
Tel: +90 (216)326 03 23
Fax: +90 (216)326 02 49

TOSUNOĞULLARI MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BÜROTIME) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Tosunoğulları Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bürotime) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Bürotime olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Bürotime ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Bürotime tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bürotime’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Bürotime hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Bürotime’ı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Bürotime’ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Bürotime tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Bürotime tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Bürotime ve Bürotime ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Bürotime tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Bürotime’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Bürotime’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Bürotime tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Bürotime tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Bürotime ve Bürotime ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Bürotime tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Bürotime’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Bürotime’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Bürotime’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Bürotime bayilerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Bürotime olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Bürotime’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bürotime’a iletmeniz durumunda Bürotime’ın talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bürotime tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Bürotime’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Bürotime tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

5. İletişim Bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

> 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri sahiplerinin haklarını kullanmaları için başvuru formu